Giám đốc Nhật Bản cúi người xin lỗi khách hàng vì tăng giá kem 2.000 đồng

Giám đốc Nhật Bản cúi người xin lỗi khách hàng vì tăng giá kem 2.000 đồng

Giám đốc Nhật Bản cúi người xin lỗi khách hàng vì tăng giá kem 2.000 đồng